Algemene voorwaarden

De leukste sportkampen van Nederland

‚ÄčALGEMENE VOORWAARDEN | NATIONALE SPORTKAMPEN

Nationale Sportkampen is gevestigd aan de Ontariodreef 14, 3565 BD in Utrecht en bereikbaar via 035-5445330 of info@nationalesportkampen.nl. Het Kamer van Koophandel registratienummer is 5575 8746.   
 

Inhoud

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Totstandkoming van de Overeenkomst
4. Betaling
5. Instructies en gedragsregels
6. Aansprakelijkheid van Nationale Sportkampen
7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers
8. Overmacht/Wijziging/Annulering door Nationale Sportkampen
9. Annulering van het sportkamp
9.2 Een ander in jouw plaats
9.3 Sportkamp doorschuiven
9.4. Afsluiten annuleringsverzekering
10. Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer
11. Acties en aanbiedingen
12. Gevonden voorwerpen
13. Verzekering deelnemer
14. Toepasselijk recht en geschillen
15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement
16. Minimum aantallen
17. Kennelijke fouten
18. Copyrights

 

Bij het boeken van een kamp dient u akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden van de Nationale Sportkampen. 

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen:''Algemene Voorwaarden'', wordt verstaan onder:
1.2 ''de deelnemer'': de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Nationale Sportkampen en ouders/verzorgers in de hoedanigheid van de deelnemer gebruik maakt van de diensten van De nationale Sportkampen.
1.3 ''Aanmeldformulier'': formulier dat deel uitmaakt van de website ''www.nationalesportkampen.nl'' van De Nationale Sportkampen.
1.4 ''Ouders/verzorgers'': de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Nationale Sportkampen aangaat.
1.5 ''Overeenkomst'': een overeenkomst tussen Nationale Sportkampen en ouders/verzorgers ter zake van een of meer door Nationale sportkampen ten behoeve van ouders/verzorgers en de deelnemer te verlenen diensten.
1.6 ''Deelnamesom'' de totale som van de door Nationale Sportkampen - ter zake een met ouders/verzorgers gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.
1.7 ''Nationale Sportkampen'': Nationale Sportkampen gevestigd te Bussum.
 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Nationale Sportkampen gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de ouders/verzorgers wordt door Nationale Sportkampen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Nationale Sportkampen daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Nationale Sportkampen zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat ouders/verzorgers het deelnameformulier aan Nationale Sportkampen heeft geretourneerd en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.
3.3 Bij aanmelding via internet, dan is er 48 uur bedenktijd. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk/per e-mail geschiedt. Vanaf 14 dagen voor aanvang van het kamp vervalt deze 48 uur bedenktijd en zijn de annuleringvoorwaarden (artikel 9) van toepassing.
 

4. Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van de Nationale Sportkampen.
4.2 Bij reservering waarbij binnen een maand het kamp begint dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging.
4.3 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is ouders/verzorgers van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4 Bij niet tijdige betaling behoudt de Nationale Sportkampen zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is ouders/verzorgers met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
 

5. Instructies en gedragsregels

5.1 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Nationale Sportkampen ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke de Nationale Sportkampen nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door de Nationale Sportkampen in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door de Nationale Sportkampen van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de deelnemer.

 

6. Aansprakelijkheid van Nationale Sportkampen

6.1 Alle persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer. De Nationale Sportkampen - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Nationale Sportkampen; geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken en ander persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van de Nationale Sportkampen, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 Nationale Sportkampen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-) verzekeringen van derden die door de Nationale Sportkampen bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
6.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van de Nationale Sportkampen beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

 

7. Aansprakelijkheid ouders/verzorgers

7.1 ouders/verzorgers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Nationale Sportkampen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen - van de deelnemer.
7.2 ouders/verzorgers zal de Nationale Sportkampen vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

 

8. Overmacht / Wijziging / Annulering door Nationale Sportkampen

8.1 Indien de Nationale Sportkampen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is de Nationale Sportkampen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens ouders/verzorgers is gehouden.
8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 15 deelnemers per kamp.

 

9. Annulering van het sportkamp

Wij willen het iedereen naar de zin maken en kijken uit naar de kampen. Ook voor de deelnemers is het altijd spannend en een hele ervaring om deel te nemen aan een sportkamp. Het zal maar gebeuren. Zoveel zin in een kamp en dan ineens een blessure of andere omstandigheden die deelnemen aan het kamp lastig maken. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van het afnemen van een annuleringsverzekering. 
 

9.1 Annulering van het sportkamp

De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de algemene voorwaarden. Aan een annulering zitten kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het kamp. 
Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
- tot 8 weken voor aanvang mag je gratis annuleren of omboeken naar een ander kamp/week, zonder opgaaf van reden. De extra kosten of teveel betaalde kosten zullen dan worden verrekend. 
- vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor aanvang van het kamp 35% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5de dag voor aanvang van het kamp 50% van de gehele deelnamesom;
- vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het kamp 75% van de gehele deelnamesom;
- op de dag van aanvang van het kamp of later wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht.

9.2 Een ander in jouw plaats

In het geval van annulering is de deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt in dat geval 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit moet minimaal 24 uur voor het kamp begint per mail doorgegeven worden via info@nationalesportkampen.nl, met daarin de naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens van de deelnemer/ouders cq verzorgers van het kind dat in de plaats komt. 
 

9.3 Sportkamp doorschuiven

Bij annulering van minimaal 14 dagen voor het kamp begint door de deelnemer, is het mogelijk het kamp zonder extra kosten door te schuiven naar een andere kampweek/kampperiode. De eventuele additionele kosten van een ander kamp zijn voor ouders/verzorgers. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk
 

9.4 Afsluiten annuleringsverzekering

U kunt zich verzekeren tegen het risico van annulering. Ouders/verzorgers kunnen het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 8% van de kampsom (bedrag van het kamp, dus exclusief eventuele verzekeringen of kleding) per deelnemer. Bij het annuleren van een kamp is indien ouders/verzorgers de annuleringsverzekering heeft afgesloten geen reden vereist. Bij annulering met annuleringsverzekering krijgt ouders/verzorgers het kampbedrag terug, minus de kosten van de annuleringsverzekering en indien gekozen minus de kosten van de ongevallenverzekering/ kleding. De annuleringsverzekering kan binnen 8 dagen na aanmelding nog afgesloten worden, mits dit minimaal 28 dagen voor de start van het opgegeven kamp is. Binnen vier weken van aanvang van het kamp is het enkel mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten direct via het aanmeldformulier of door binnen 48 uur per mail deze aan te vragen via een e-mail naar info@nationalesportkampen.nl. De annuleringsverzekering is niet geldig op vliegtickets.

Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer

De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen te laten aanbrengen. Het annuleren van de annuleringsverzekering kan niet. Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

 

10. Wijzigingen door de ouders / verzorgers / deelnemer

10.1 De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 4 weken voor de startdatum van het sportkamp additionele wijzigingen, te laten aanbrengen. Het annuleren van de annuleringsverzekering kan niet.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.
 

11. Acties en aanbiedingen 

11.1 Eventuele acties of aanbiedingen die Nationale Sportkampen biedt, kunnen niet met andere acties of aanbiedingen worden gecombineerd. Er kan maar van een actie tegelijkertijd gebruik gemaakt worden. 

 

12. Gevonden voorwerpen

12.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp in principe achtergelaten op de kamplocatie. ouders/verzorgers kan contact opnemen met de kamplocatie om de spullen op te halen. Van de overnachtkampen worden de gevonden voorwerpen nog 2 maanden door de Nationale Sportkampen bewaard. Na het verstrijken van deze periode is de Nationale Sportkampen gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een zelf gekozen goed doel.

 

13. Verzekering deelnemer

13.1 Ouders/verzorgers en/of de deelnemer zijn/is verplicht voor iedere deelnemer een ongevallenverzekering met speciale sportdekking af te sluiten. Dit kan via de Nationale Sportkampen of via de eigen verzekering.

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.

 

15. Gebruik van (audio)visuele opnamen gedurende het evenement

15.1 Door deelname aan de Nationale Sportkampen gaat ondergetekende akkoord met (audio)visuele opnamen gedurende het evenement. De (audio) visuele opnamen kunnen gebruikt worden ter aankleding en/of promotie van de Nationale Sportkampen. Deelname aan de Nationale Sportkampen houdt in dat de deelnemer hierbij in rechte volledig en definitief afstand doet van aanspraken op enig recht, titel of belang ten opzichte van de organisatie en eigenaren van de Nationale Sportkampen. Dit bewijs van kwijting is bindend voor bewindvoerders, rechtverkrijgenden en rechtsopvolgers van de deelnemer en komt ten goede van bovengenoemde partij.

 

16. Minimum aantallen

16.1 Bij alle in ons programma opgenomen kampen is een minimum aantal deelnemers vereist. Als bij een sportkamp het bepaalde minimum aantal deelnemers zich niet aanmeldt, dan streeft Nationale Sportkampen ernaar dit uiterlijk 14 dagen, maar in ieder geval 5 dagen van te voren te beslissen of een sportkamp (deels) wordt geannuleerd of wordt gewijzigd in een zoveel mogelijk gelijkwaardig alternatief. Echter tevens zal in bepaalde gevallen, ondanks dat het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, het sportkamp toch kunnen plaatsvinden. Het minimum aantal kan dan in bepaalde gevallen afwijken. Ook kunnen leeftijdsgroepen in bepaalde weken worden samengevoegd.

 

17. Kennelijke fouten

 Kennelijke fouten en vergissingen op de website nationalesportkampen.nl en bijbehorende websites binden Nationale Sportkampen niet. 
 

18. Copyrights

 Niets uit de brochure, website (beeld, tekstmateriaal, logo's, etc.), social media of welke communicatie-uitingen door Nationale Sportkampen dan ook mag zonder schriftelijke toestemming van Nationale Sportkampen door derden worden gebruikt in welke vorm dan ook.